Genomické testovanie

Odborníci v zdravotníctve sa už nemusia, pri hodnotení rizika recidívy , spoliehať výhradne na klinické a patologické faktory, akými sú vek pacienta, veľkosť tumoru, grade nádoru, postihnutie lymfatických uzlín, status hormonálnych receptorov alebo status HER2. Genomická informácia o nádore v klinickom a patologickom hodnotení lekára prináša jasnejší obraz a umožňuje urobiť kvalitnejšie rozhodnutie o pláne liečby.

Veríme, že presné odpovede prinášajú pokoj!
Genomické testy MammaPrint a BluePrint dávajú presné odpovede, eliminujú neistotu pri výbere vhodnej liečby karcinómu prsníka a prinášajú tak pokoj pacientom aj lekárom.

Aký je rozdiel medzi genomickým a genetickým testovaním?

Napriek tomu, že genomické a genetické testovanie znie podobne, analyzuje rôzne veci a poskytuje lekárovi a pacientovi odpoveď na rozdielne otázky.

Genomické testovanie

Genomické testovanie skúma aktivitu špecifických génov v nádore, a zisťuje tak, čo riadi jeho rast a správanie. Genomické testovanie pomáha zistiť, či je pravdepodobný návrat karcinómu, čím napomáha lekárovi pri rozhodnutí týkajúcom sa onkologickej liečby.

Genetické testovanie

Genetické testovanie skúma gény, s ktorými sa človek narodí a určuje tak, či existuje dedičné riziko, napr. riziko mutácií v géne BRCA1/2, ktorý spôsobuje dedičné predispozície k rakovine a zvyšuje riziko zhubného nádoru. Genetický test nepodá informáciu o tom, ako sa bude príslušný nádor správať.

MAMMAPRINT® – Genomický test, ktorý pomáha pacientom a lekárom robiť jednoznačné rozhodnutia týkajúce sa liečby karcinómu prsníka.

JENDOZNAČNOSŤ TESTU POMÁHA PACIENTOM A LEKÁROM ROBIŤ SPRÁVNE ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA ICH LIEČBY* MAMMAPRINT PODPORUJÚ KLINICKÉ DÔKAZY NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ KVALITY* JE SCHVÁLENÝ FDA NA POUŽITIE PRE ŽENY VŠETKÝCH VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ* JE PODPORENÝ KLINICKÝMI DÔKAZMI NAJVYŠŠEJ MOŽNEJ ÚROVNE*JE DOPORUČENÝ MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDMI NA LIEČBU PACIENTIEK S KARCINÓMOM PRSNÍKA V POČIATOČNOM ŠTÁDIU* JE ZARADENÝ MEDZI DOPORUČENÉ POSTUPY NCCN A ASCO, ESMO A AJCC.

MammaPrint je genomický test, ktorý analyzuje 70 najdôležitejších génov spojených s recidívou karcinómu prsníka a klasifikuje pacientky do skupiny s „nízkym rizikom“ a „vysokým rizikom“ vzniku metastáz v priebehu prvých 10 rokov po stanovení diagnózy a to bez nejednoznačného výsledku v podobe stanovenia „stredného rizika“ , ako je to pri iných testoch.

Výrobca: Společnost Agendia
Navštívte www.agendia.comFacebook Agendia, www.mammaprint.sk

BLUEPRINT® – Genomický test, ktorý vie predvídať pravdepodobné správanie sa zhubného nádoru prsníka

TESTY MAMMAPRINT A BLUEPRINT JE MOŽNÉ UROBIŤ NARAZ A NA JEDNEJ VZORKE TKANIVA, PRIČOM VÝSLEDKY SÚ K DISPOZÍCII DO DESIATICH DNÍ.

BluePrint je genomický test, ktorý vie predvídať pravdepodobné správanie sa nádoru na základe analýzy aktivity 80 génov a umožňuje tak zaradenie nádoru do jedného z troch nasledujúcich podtypov: luminálny, HER2 alebo bazálny. V kombinácii s MammaPrint testom je potom možné zaradiť pacientov ešte do podtypov : luminálny s nízkym rizikom (luminálny A) a luminálny s vysokým rizikom (luminálny B).

Výrobca: Společnost Agendia
Navštívte www.agendia.comFacebook Agendia, www.mammaprint.sk

Štúdia MINDACT preukázala, že 46% pacientiek, ktorým bolo na základe klinických a patologických faktorov identifikované vysoké riziko vzdialenej recidívy, MammaPrint preklasifikoval ako genomicky nízkorizikové. Týmto pacientkam nepriniesla chemoterapia významnejší benefit.

Drukker, C.A., et al.

70-Gene Signature as an Aid to Treatment Decisions in Early-Stage Breast Cancer, Int J Cancer. January 2013; 133: 929–936