Produkty / VPOIS

Vitajte v časti, ktorá obsahuje informácie o produktoch s ktorými spoločnosť Leram Pharmaceuticals SK obchoduje na trhu v Slovenskej republike.

Hlásenie nežiaducich účinkov

Nežiaducim účinkom liečivého prípravku sa rozumie reakcia na liečivý prípravok ktorá je nechcená a škodlivá.
Sledovanie všetkých vedľajších účinkov má veľmi veľký význam pre posúdenie bezpečnosti lieku a zhodnotenie pomeru prínos vs. riziko.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: + 421 2 507 01 206, fax: + 421 2 507 01 237, internetová stránka: www.sukl.sk, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk