Verejne prístupná odborná informační služba (VPOIS)

Zo Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov vyplýva povinnosť zriadiť Verejne prístupnú informačnú službu – VPOIS.

Aktuálne informácie o prípravkoch obchodovaných spoločnosťou Leram Pharmaceuticals SK s.r.o. nájdete na stránkách Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Odborníkom v zdravotníctve sú určené informácie nachádzajúce sa v súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) a laickej verejnosti informácie z príbalovej informácie o lieku (PIL).

Názov liečiva / zdravotníckej pomôcky Odkaz na informácie o produkte Zvláštne upozornenia
DUROLANE durolane.com, leram-pharma.skŠÚKL Durolane je zdravotnícka pomôcka triedy III.
L-MESITRAN ŠÚKLleram-pharma.sk L-Mesitran je zdravotnícka pomôcka triedy IIb.
METHYLTHIONINIUMCHLORID PROVEBLUE ŠÚKL
leram-pharma.sk
Methylthioniniumchlorid Proveblue je liečivý prípravok výhradne na lekársky predpis.
PROVEDYE  leram-pharma.sk Provedye je zdravotnícka pomôcka triedy IIa.
Hlásenie nežiaducich účinkov

Máte podozrenie na nežiaduci účinok liečivého prípravku alebo na chybu v kvalite liečivého prípravku? Radi by sme požiadali zdravotníckych pracovníkov a pacientov, aby nahlásili akékoľvek podozrenie na nežiaduce účinky prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.sukl.sk.

Farmakovigilančný kontakt Leram Pharmaceutical: farmakovigilance@leram-pharma.sk